An Chong Tang 安冲汤

Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 18 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 18 Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 18 Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 18 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Sepia [Hai Piao Xiao] 海漂硝 12 Madder [Qian Cao Gen] 茜草根 9 Dipsacus [Xu Duan] 续断 12 Tonifies Qi, [...]

Ba Zhen Tang 八珍汤

Ginseng [Ren Shen] 人参 9 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 9 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9 Licorice [Gan Cao] 甘草 6 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 12 Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Cnidium [Chuan Xiong] 川芎 6 Jujube [Da Zao] 大枣 4.5 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 [...]