Gu Jing Wan 固经丸

Stabilize the Menses Formula Scute [Huang Qin] 黄芩 15 Turtle Shell [Gui Ban] 龟板 15 Peony White [Bai Shao] 白芍 15 Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6 Ailanthus Bark [Chu Gen Pi] 樗根皮 12 Cyperus [Xiang Fu] 香附 4.5