An Chong Tang 安冲汤

Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 18 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 18 Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 18 Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 18 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Sepia [Hai Piao Xiao] 海漂硝 12 Madder [Qian Cao Gen] 茜草根 9 Dipsacus [Xu Duan] 续断 12 Tonifies Qi, [...]

Jin Suo Gu Jing Wan 金锁固精丸

Euryale [Qian Shi] 芡实 60 Astragalus Seed [Sha Wan Ji Li] 沙菀蒺藜 60 Lotus Stamen [Lian Xu] 莲须 60 Lotus Seed [Lian Zi] 莲子 120 Dragon Bone Crispy-fried[Su Zhi Long Gu] 酥炙龙骨 30 Oyster Shell Calcined [Duan Mu Li] 煅牡蛎  30