Ba Zheng San 八正散

Dianthus [Qu Mai] 瞿麦 9 Plantago [Che Qian Zi] 车前子 9 Talc [Hua Shi] 滑石 9 Polygoni Avicularis [Bian Xu] 萹蓄 9 Gardenia [Zhi Zi] 栀子 9 Licorice [Gan Cao] 甘草 9 Akebia [Mu Tong] 木通 9 Rhubarb [Da Huang] 大黄 9