Tiao Wei Cheng Qi Tang 调胃承气汤

Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 12 Licorice [Gan Cao] 甘草9