Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang 苓甘五味姜辛汤

Hoelen [Fu Ling] 茯苓 12 Schizandra [Wu Wei Zi] 五味子 6 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 9 Asarum [Xi Xin] 细辛 6