Ling Gui Zhu Gan Tang 苓桂术甘汤

Hoelen [Fu Ling] 茯苓 12 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 6 Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 9 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6