Dang Gui Bu Xue Tang 当归补血汤

Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 30 Astragalus H.F. [Zhi Huang Qi] 炙黄芪 15