Xian Fang Huo Ming Yin 仙方活命饮

Angelica [Bai Zhi] 白芷 6 Lonicera [Jin Yin Hua] 金银花 15 Citrus [Chen Pi] 陈皮 9 Fritillaria [Bei Mu] 贝母 6 Siler [Fang Feng] 防风 6 Trichosanthes Root [Tian Hua Fen] 天花粉 6 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6 Mastic [Ru Xiang] 乳香 3 Myrrh [Mo Yao] 没药 3 Gleditsia Spine [Zao Jiao Ci] 皂角刺 [...]