Tao Ren Cheng Qi Tang 桃仁承气汤

Persica Seed [Tao Ren] 桃仁 15 Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 10 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 10 Licorice Backed [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6

Tian Tai Wu Yao San 天台乌药散

Lindera [Wu Yao] 乌药 6 Saussurea [Mu Xiang] 木香 6 Blue Citrus [Qing Pi] 青皮 6 Galanga [Gao Liang Jiang] 高良姜 6 Fennel [Xiao Hui Xiang] 小茴香 6 Areca Seed [Bing Lang] 槟榔 6 Melia [Chuan Lian Zi] 川楝子 6

Da Cheng Qi Tang 大承气汤

Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Magnolia Bark [Hou Pu] 厚朴 9 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 9 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 9