Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang 黄芪桂枝五物汤

Astragalus [Huang Qi] 黄芪 15 Peony White [Bai Shao] 白芍 10 Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 10 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 18 Jujube [Da Zao] 大枣 6