Tong Xie Yao Fang 痛泻要方

Siler [Fang Feng] 防风 4 Citrus [Chen Pi] 陈皮 2 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 6 Peony White [Bai Shao] 白芍 4 This formula is also called Bai Zhu Shao Yao San 白术芍药散