Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清饮

Tokoro [Bei Xie] 萆薢 6 Alpinia Fruit [Yi Zhi Ren] 益智仁 6 Lindera [Wu Yao] 乌药 6 Acorus [Shi Chang Pu] 石菖蒲 6