Ban Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤

Pinellia [Ban Xia] 半夏 9 Scute [Huang Qin] 黄芩 6 Ginseng [Ren Shen] 人参 6 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 6 Coptis [Huang Lian] 黄连 3 Licorice [Gan Cao] 甘草 6 Jujube [Da Zao] 大枣 6