Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang 桂枝加龙骨牡蛎汤

Cinnamon [Gui Zhi] 桂枝 9 Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 9 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 9 Jujube [Da Zao] 大枣 6