Tian Tai Wu Yao San 天台乌药散

Lindera [Wu Yao] 乌药 6 Saussurea [Mu Xiang] 木香 6 Blue Citrus [Qing Pi] 青皮 6 Galanga [Gao Liang Jiang] 高良姜 6 Fennel [Xiao Hui Xiang] 小茴香 6 Areca Seed [Bing Lang] 槟榔 6 Melia [Chuan Lian Zi] 川楝子 6

Wu Mei Wan 乌梅丸

Mume [Wu Mei] 乌梅 18 Cinnamon Bark [Rou Gui] 肉桂 6 Asarum [Xi Xin] 细辛 6 Aconite Fu Zi [Fu Zi] 附子 6 Ginseng [Ren Shen] 人参 6 Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6 Coptis [Huang Lian] 黄连 9 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 3 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 9 Zanthoxylum [Hua Jiao] 花椒  3