Tao Ren Cheng Qi Tang 桃仁承气汤

Persica Seed [Tao Ren] 桃仁 15 Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 10 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 10 Licorice Backed [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6