Coptis [Huang Lian] 黄连 60
Evodia [Wu Zhu Yu] 吴茱萸 10