Carthamus [Hong Hua] 红花 6
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 6
Persica [Tao Ren] 桃仁 6
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6
Peony Red [Chi Shao] 赤芍 4
Citri seu Ponciri [Zhi Ke] 枳壳 6
Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 3
Licorice [Gan Cao] 甘草3
Platycodon [Jie Geng] 桔梗 3
Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 3
Cyathula [Chuan Niu Xi] 牛膝 6