Mume [Wu Mei] 乌梅 18
Cinnamon Bark [Rou Gui] 肉桂 6
Asarum [Xi Xin] 细辛 6
Aconite Fu Zi [Fu Zi] 附子 6
Ginseng [Ren Shen] 人参 6
Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6
Coptis [Huang Lian] 黄连 9
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 3
Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 9
Zanthoxylum [Hua Jiao] 花椒  3