Lindera [Wu Yao] 乌药 6
Saussurea [Mu Xiang] 木香 6
Blue Citrus [Qing Pi] 青皮 6
Galanga [Gao Liang Jiang] 高良姜 6
Fennel [Xiao Hui Xiang] 小茴香 6
Areca Seed [Bing Lang] 槟榔 6
Melia [Chuan Lian Zi] 川楝子 6