Persica Seed [Tao Ren] 桃仁 15
Rhubarb [Da Huang] 大黄 12
Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 10
Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 10
Licorice Backed [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6