Scute [Huang Qin] 黄芩 15
Coptis [Huang Lian] 黄连 15
Forsythia [Lian Qiao] 连翘 10
Isatis Root [Ban Lan Gen] 板蓝根 10
Arctium [Niu Bang Zi] 牛蒡子 10
Scrophularia [Xuan Shen] 玄参 10
Bombyx [Bai Jiang Can] 白僵蚕 3
Platycodon [Jie Geng] 桔梗 6
Licorice [Gan Cao] 甘草6
Citrus [Chen Pi] 陈皮 6
Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 6
Cimicifuga [Sheng Ma] 升麻 3
Lasiophaerae [Ma Bo] 马勃 3
Mentha [Bo He] 薄荷 3

First occurred in Precious Mirror of Health (Wei Sheng Bao Jian)