Gentiana [Long Dan Cao] 龙胆草 6
Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 6
Alisma [Ze Xie] 泽泻 10
Licorice [Gan Cao] 甘草6
Akebia [Mu Tong] 木通 10
Plantago [Che Qian Zi] 车前子 10
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 10
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6
Gardenia [Zhi Zi] 栀子 10
Scute [Huang Qin] 黄芩 10