Hoelen [Fu Ling] 茯苓 12
Schizandra [Wu Wei Zi] 五味子 6
Licorice [Gan Cao] 甘草6
Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 9
Asarum [Xi Xin] 细辛 6