Cyperus [Xiang Fu] 香附 9
Galanga [Gao Liang Jiang] 高良姜 9