Cinnamon [Gui Zhi] 桂枝 9
Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 9
Peony White [Bai Shao] 白芍 9
Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 9
Licorice [Gan Cao] 甘草6
Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 9
Jujube [Da Zao] 大枣 6