Strengthen Chong Meridian Formula

Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 15
Astragalus Raw [Sheng Huang Qi] 黄芪 9
Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 12
Peony White Raw [Sheng Bai Shao] 白芍 6
Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 12
Trachycarpus Fiber C. [Zong L?Tan] 棕榈炭 4.5
Cornus [Shan Zhu Yu] 山茱萸 9
Madder [Qian Cao Gen] 茜草根 4.5
Gall [Wu Bei Zi] 五倍子 3
Sepia [Hai Piao Xiao] 海螵蛸 6