Capillaris [Yin Chen Hao] 茵陈蒿 15
Talc [Hua Shi] 滑石 30
Scute [Huang Qi] 黄芪 10
Acorus [Shi Chang Pu] 石菖蒲 10
Akebia [Mu Tong] 木通 6
Agastache [Huo Xiang] 霍香 10
Cluster [Bai Dou Kou] 白豆蔻 10
Fritillaria [Bei Mu] 贝母 6
Belamcanda [She Gan] 射干 6
Forsythia [Lian Qiao] 连翘 6
Mentha [Bo He] 薄荷 6