Stephania [Fang Ji] 防己 12
Astragalus [Huang Qi] 黄芪 30
Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 10
Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 1.5
Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 3
Jujube [Da Zao] 大枣 3