Siler [Fang Feng] 防风 10
Ephedrae Herba [Ma Huang] 麻黄 6
Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 6
Peony White [Bai Shao] 白芍 6
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6
Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 6
Scute [Huang Qin] 黄芩 6
Gardenia [Zhi Zi] 栀子 10
Forsythia [Lian Qiao] 连翘 10
Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 1.2
Schizonepeta [Jing Jie] 荆芥 6
Platycodon [Jie Geng] 桔梗 3
Mentha [Bo He] 薄荷 3
Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 6
Licorice [Gan Cao] 甘草 3
Rhubarb [Da Huang] 大黄 6
Talc [Hua Shi] 滑石 20
Gypsum [Shi Gao] 石膏 15