Siler [Fang Feng] 防风 6
Angelica Pubescentis [Du Huo] 独活 9
Asarum [Xi Xin] 细辛 6
Gentianae Macrophyllae [Qin Jiao] 秦艽 6
Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 6
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6
Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 6
Peony White [Bai Shao] 白芍 6
Eucommia [Du Zhong] 杜仲 6
Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 6
Ginseng [Ren Shen] 人参 6
Cyathula [Chuan Niu Xi] 川牛膝 6
Hoelen [Fu Ling] 茯苓 6
Loranthus [Sang Ji Sheng] 桑寄生 6
Licorice [Gan Cao] 甘草6