Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9
Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 9
Peony White [Bai Shao] 白芍 9
Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6
Asarum [Xi Xin] 细辛 3
Tetrapanax [Tong Cao] 通草 6
Jujube [Da Zao] 大枣 5