Gentiana [Long Dan Cao] 龙胆草 9
Gardenia [Zhi Zi] 栀子 9
Aloe [Lu Hui] 芦荟 6
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9
Rhubarb [Da Huang] 大黄 6
Isatis Tinctoris [Qing Dai] 青黛 12
Coptis [Huang Lian] 黄连 9
Phellodendrone [Huang Bo] 黄柏 9
Scute [Huang Qin] 黄芩9
Saussurea [Mu Xiang] 木香 3
Musk [She Xiang] 麝香 0.1