Gentianae Macrophyllae [Qin Jiao] 秦艽 10
Notopterygium [Qiang Huo] 羌活 3
Angelica Pubescentis [Du Huo] 独活 6
Siler [Fang Feng] 防风 3
Peony White [Bai Shao] 白芍 6
Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 6
Scute [Huang Qin] 黄芩 3
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6
Hoelen [Fu Ling] 茯苓 3
Gypsum [Shi Gao] 石膏 6
Licorice [Gan Cao] 甘草 6
Angelica [Bai Zhi] 白芷 3
Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 3
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 3
Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 3
Asarum [Xi Xin] 细辛 2