Zanthoxylum [Chuan Jiao] 川椒 3
Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 6
Ginseng [Ren Shen] 人参 9
Maltose [Yi Tang] 饴糖 20