Rhubarb [Da Huang] 大黄 12
Moutan [Mu Dan Pi] 牡丹皮 9
Persica [Tao Ren] 桃仁 9
Benincasa [Dong Gua Zi] 冬瓜子 15
Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 9