Astragalus Raw [Sheng Huang Qi] 黄芪 60
Angelica Sinensis Tail [Dang Gui Wei] 当归尾 15
Peony Red [Chi Shao] 赤芍 15
Lumbricus [Di Long] 地龙 10
Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 10
Persica [Tao Ren] 桃仁 6
Carthamus [Hong Hua] 红花 6