Tokoro [Bei Xie] 萆薢 6
Alpinia Fruit [Yi Zhi Ren] 益智仁 6
Lindera [Wu Yao] 乌药 6
Acorus [Shi Chang Pu] 石菖蒲 6