Pinellia [Ban Xia] 半夏 9
Scute [Huang Qin] 黄芩 6
Ginseng [Ren Shen] 人参 6
Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 6
Coptis [Huang Lian] 黄连 3
Licorice [Gan Cao] 甘草 6
Jujube [Da Zao] 大枣 6