Lily [Bai He] 百合 9
Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 9
Ophiopogon [Mai Men Dong] 麦门冬] 12
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 9
Peony White [Bai Shao] 白芍 6
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9
Fritillaria [Bei Mu] 贝母 6
Scrophularia [Xuan Shen] 玄参 6
Licorice [Gan Cao] 甘草 1.5
Platycodon [Jie Geng] 桔梗 3