Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 18
Astragalus [Huang Qi] 黄芪 18
Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 18
Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 18
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18
Peony White [Bai Shao] 白芍 9
Sepia [Hai Piao Xiao] 海漂硝 12
Madder [Qian Cao Gen] 茜草根 9
Dipsacus [Xu Duan] 续断 12

Tonifies Qi, nourishes blood, calms the Chong channel, arrests metrorrhagia