Records of Traditional Chinese Medicine in Combination with Western Medicine
医学衷中参西录

An Chong Tang 安冲汤

Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 18 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 18 Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 18 Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 18 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Sepia [Hai Piao Xiao] 海漂硝 12 Madder [Qian Cao Gen] 茜草根 9 Dipsacus [Xu Duan] 续断 12 Tonifies Qi, [...]

Gu Chong Tang 固冲汤

Strengthen Chong Meridian Formula Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 15 Astragalus Raw [Sheng Huang Qi] 黄芪 9 Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 12 Peony White Raw [Sheng Bai Shao] 白芍 6 Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 12 Trachycarpus Fiber C. [Zong L?Tan] 棕榈炭 4.5 Cornus [Shan Zhu Yu] 山茱萸 9 Madder [Qian Cao Gen] 茜草根 [...]