The Heart & Essence of Dan-Xi’s Methods of Treatment
丹溪心法

Gu Jing Wan 固经丸

Stabilize the Menses Formula Scute [Huang Qin] 黄芩 15 Turtle Shell [Gui Ban] 龟板 15 Peony White [Bai Shao] 白芍 15 Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6 Ailanthus Bark [Chu Gen Pi] 樗根皮 12 Cyperus [Xiang Fu] 香附 4.5

Da Bu Yin Wan 大补阴丸

Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 9 Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 12 Anemarrhena [Zhi Mu] 知母 12 Turtle Shell [Gui Ban] 龟板 12

Dang Gui Long Hui Wan 当归龙荟丸

Gentiana [Long Dan Cao] 龙胆草 9 Gardenia [Zhi Zi] 栀子 9 Aloe [Lu Hui] 芦荟 6 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9 Rhubarb [Da Huang] 大黄 6 Isatis Tinctoris [Qing Dai] 青黛 12 Coptis [Huang Lian] 黄连 9 Phellodendrone [Huang Bo] 黄柏 9 Scute [Huang Qin] 黄芩9 Saussurea [Mu Xiang] 木香 3 Musk [She Xiang] [...]

Yu Ping Feng San 玉屏风散

Composition: Siler [Fang Feng] 防风 9 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 9 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 30 Modification: # fatigue due to Qi asthenia, add Ginseng or Codonopsis; # aversion to wind and spontaneous sweating, add Cinnamon Twig; # urticaria, add Angelica S.; # allergic rhinitis, add Xanthium, Angelica, Cicada; # bronchitis and sweating, add [...]

Tong Xie Yao Fang 痛泻要方

Siler [Fang Feng] 防风 4 Citrus [Chen Pi] 陈皮 2 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 6 Peony White [Bai Shao] 白芍 4 This formula is also called Bai Zhu Shao Yao San 白术芍药散

Bao He Wan 保和丸

Citrus [Chen Pi] 陈皮 3 Crataegus [Sha Zha] 山楂 18 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9 Massa Fermentata [Shen Qu] 神曲 6 Raphanus [Lai Fu Zi] 附子 3 Pinellia [Ban Xia] 半夏 9 Forsythia [Lian Qiao] 连翘 3