Formulas that Open the Orifices 开窍剂

Qing Kai Ling 清开灵

Cholic acid [Dan Suan] 胆酸 Bubalus Horn [Shui Niu Jiao] 水牛角 Scute Extract [Huang Qin Dai] 黄芩甙 Pearl Powder [Zhen Zhu Ceng Fen] 珍珠层粉 Isatis Root [Ban Lan Gen] 板兰根 Lonicera [Jin Yin Hua] 金银花 Gardenia [Zhi Zi] 栀子