Formulas that Stabilize and Bind 固涩剂

An Chong Tang 安冲汤

Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 18 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 18 Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 18 Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 18 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Sepia [Hai Piao Xiao] 海漂硝 12 Madder [Qian Cao Gen] 茜草根 9 Dipsacus [Xu Duan] 续断 12 Tonifies Qi, [...]

Gu Jing Wan 固经丸

Stabilize the Menses Formula Scute [Huang Qin] 黄芩 15 Turtle Shell [Gui Ban] 龟板 15 Peony White [Bai Shao] 白芍 15 Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6 Ailanthus Bark [Chu Gen Pi] 樗根皮 12 Cyperus [Xiang Fu] 香附 4.5

Gu Chong Tang 固冲汤

Strengthen Chong Meridian Formula Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 15 Astragalus Raw [Sheng Huang Qi] 黄芪 9 Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 12 Peony White Raw [Sheng Bai Shao] 白芍 6 Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 12 Trachycarpus Fiber C. [Zong L?Tan] 棕榈炭 4.5 Cornus [Shan Zhu Yu] 山茱萸 9 Madder [Qian Cao Gen] 茜草根 [...]

Jin Suo Gu Jing Wan 金锁固精丸

Euryale [Qian Shi] 芡实 60 Astragalus Seed [Sha Wan Ji Li] 沙菀蒺藜 60 Lotus Stamen [Lian Xu] 莲须 60 Lotus Seed [Lian Zi] 莲子 120 Dragon Bone Crispy-fried[Su Zhi Long Gu] 酥炙龙骨 30 Oyster Shell Calcined [Duan Mu Li] 煅牡蛎  30

Gu Ben Zhi Beng Tang 固本止崩汤

Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 12 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 12 Ginseng [Ren Shen] 人参 6 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 9 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9 Ginger Quick-fried [Pao Jiang] 炮姜 9

Yu Ping Feng San 玉屏风散

Composition: Siler [Fang Feng] 防风 9 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 9 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 30 Modification: # fatigue due to Qi asthenia, add Ginseng or Codonopsis; # aversion to wind and spontaneous sweating, add Cinnamon Twig; # urticaria, add Angelica S.; # allergic rhinitis, add Xanthium, Angelica, Cicada; # bronchitis and sweating, add [...]